"گالری عکس‌بان" دیگر در دسترس نخواهد بود. ما مشغول یک‌سری تغییرات بر روی گالری هستیم که موجب خواهد شد در آینده "گالری" در بخشی از سایت اصلی "عکس‌بان" دیده شود.